I et samvirke er målet å oppnå resultater gjennom virksomheten som foretaket driver. Eierne får ta del i overskuddet i samvirkeforetaket gjennom omsetningen med foretaket, ikke gjennom avkastning på innskutt kapital.

Relaterte lenker:
Samvirkeloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-81)