Lykkes vi med forhandlingene, blir vi en stor aktør i norsk transportbransje, sier styrelederne Dag Ove Aksland og Gudbrand Kvaal. Begge foretakene går i dag godt, men vi ser at utviklingen fremover krever endringer for å sikre tilfredsstillende lønnsomhet. Bransjen har behov for økt rekruttering, og det er endringer i forbruksmønstre, strengere lovverk og det grønne skiftet som gjør at styrene mener de kan være tjent med å forene krefter. Et sammenslått selskap vil være mere robust til å møte det voksende og krevende marked med økende transportvolumer.

Forhandlinger skjer med utgangspunkt i to likeverdige samvirkeforetak der ingen starter med noen absolutte krav. Vi skal ta vare på hver av partenes sterke sider, utrede hvor det kan rasjonaliseres og effektiviseres, og sikre at våre samvirkeprinsipper blir ivaretatt. Her skal vi finne frem til en god løsning for alle involverte.

Begge foretakene ser i dag at det kontinuerlig vil være et behov for mer rasjonell drift, og utvikling av interne og eksterne digitale løsninger. Gode dataløsninger er dyre og ressurskrevende. Sammen vil vi kunne skape større og sterkere fagmiljøer.

Datterselskapene Nortransport AS og TSL Logistikk AS vil også være omfattet av denne prosessen.

Forhandlingene blir spennende og krevende. Vi tror imidlertid at det er nå, hvor vi har jevnt over god drift og ikke er tvunget til å gjøre endringer, at vi skal benytte anledningen til å se om vi kan bli enda bedre rustet for framtiden. Deretter skal dette ut til medlemmene på full organisasjonsbehandling før en eventuell beslutning i ekstraordinære årsmøter sommeren 2020.

Selskapene vil fungere som selvstendige enheter mot kunder, leverandører og samarbeidspartnere i tiden arbeidet pågår.

For mer informasjon kontakt:
Styreleder i Transportsentralen Lillestrøm SA: Dag Ove Aksland tlf 928 43 822 eller daglig leder Sondre Mobråthen tlf 909 16 262

Styreleder i Transport-Formidlingen SA: Gudbrand Kvaal tlf 909 27 649 eller daglig leder Per-Jørgen Melnes tlf 928 49 010