1. Generelle bestemmelser

- Alle som bestiller godstransport på veg er forpliktet å være kjent med relevante lover og regler. Oversikt over disse kan finnes i Statens Vegvesen sin veileder på denne adressen: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/for-transportbestillere

-Avtalen mellom Transportsentralen Lillestrøm SA (TSL) og våre kunder reguleres etter «Generelle transport og kjøpsbetingelser for TSL», «Lov om veifraktavtaler» eller «NSAB2015» der den kommer til anvendelse.

-TSL forbeholder seg retten til å forandre produktspesifikasjoner, priser og andre forhold uten forvarsel.

2. Pris

-Våre priser og tjenester er i utgangspunktet beregnet for bedriftsmarkedet. Ved private kunder vil andre priser og betingelser kunne gjøres gjeldende. 

-Alle priser er eksklusiv mva. og oppgitt i NOK.

-Pris er ikke inkludert forsikringer, offentlige avgifter, bompenger, utleggsgebyr eller fergetillegg.

-Vi forbeholder oss retten til å justere våre priser i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i bransjen, som publiseres av SSB.

-Pris kan justeres på bakgrunn av generell markedssituasjon eller sesong i de ulike transportsegment.  

-Tjenester som ikke er inkludert i avtaleprisen prises i henhold til gjeldende prisliste for tilleggstjenester eller for faktisk tidsforbruk.

-Ekstraordinære kostander som TSL ikke kan påvirke, fra det tidspunktet kostnaden påløper, vil bli anført kunde. Eksempler er veiarbeid, fergestans, omdirigering eller andre force majeure situasjoner.

-Time- og kilometer priser regnes fra TSLs adresse og tilbake, med mindre annet er avtalt.

-Minstepris ved timeskjøring tilsvarer 2 timer, med mindre annet er avtalt.

3. Betaling

-Standard kredittid er 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt.

-Kunder med spesifikke krav eller ønsker til utseende eller referanser på faktura bes opplyse om dette ved prisforespørsel eller ved transportbestilling.

-TSL forbeholder seg rett til å kredittvurdere enhver kunde før godkjenning av oppdrag.

-Ved for sen betaling beregnes renter etter gjeldende satser.

- Privatkunder vil normalt bli avkrevd kontant betaling via Vipps

 4. Force Majeure

-Ved særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig eller partenes kontroll, som heller ikke kunne forutsees ved avtaleinngåelse, vil TSL anse dette som force majeure. Eksempel på force majeure situasjon kan være krig, opprør, blokade, naturkatastrofe, streik, lock-out, drivstoffrestriksjoner mm. Dersom en slik hendelse oppstår og TSL ikke kan oppfylle sine forpliktelser til avtalen, fritas TSL fra sine forpliktelser og ansvar så lenge den ekstra ordinære situasjonen varer. 

5. Kjøper og selger

-Kjøper/bestiller er: bedrift eller privatperson som foretar bestillingen av transport eller tjenester.

-Selger er: Transportsentralen Lillestrøm SA (TSL), Prost Stabels Vei 10, 2019 Skedsmokorset, ekspedisjon@tsl.no, tlf. 64 83 56 00, www.tsl.no.

-TSL er et samvirkeforetak som «eier» og har det økonomiske og operative ansvar for alle transportoppdrag som utføres og faktureres av TSL på vegne av hver enkelt bileier. Vi har utarbeidet komplett HMS og kvalitetssystem som omfatter sjåførhåndbøker og opplæring for alle våre sjåfører og dekker normal transportvirksomhet. Ved spesielle krav fra kunder kan spesialopplæring og oppfølging gjennomføres på forespørsel. TSL kan på forespørsel tilby profesjonell rådgivning for bedrifter innen de fleste segmenter av logistikk og transport utfordringer.    

6. Kjøpers ansvar

-Det er kjøpers ansvar å sørge for korrekt og tilstrekkelig opplysning om godset, laste- og losseplass samt evnt. spesielle forhold som reduserer fremkommelighet.

-Riktig og tilstrekkelig informasjon om oppdraget er viktig for at det skal kunne utføres med riktig utstyr på en forsvarlig og effektiv måte. (Vekt, høyde, lengde, distanse kraning osv.)

- Oppdraget skal være mulig å utføre innenfor de lover og forskrifter som er relevante for oppdraget.

-Ved bomtur, behov for ny utkjøring, omadressering eller retur, vil ekstra kostnader tilkomme. Den som har bestilt oppdraget gjøres ansvarlig og faktureres for tilleggskostnader.

-Kjøper er ansvarlig for å tegne egen transportforsikring ved behov/ønske om dette.

-Kjøper er ansvarlig for at godset er forsvarlig emballert og at fraktedokument er korrekt utfylt.

7. TSL sitt ansvar

-TSL er ansvarlig for tap og skade som rammer godset i tiden fra overtakelsen til utleveringen, og for forsinket utlevering. Erstatningsansvaret ved skade/manko er normalt begrenset oppad til 17 SDR pr. kg bruttovekt gods.

-TSL har ansvar for at alle lovpålagte dokumenter, forskrifter, lover og regler og HMS blir ivaretatt på en god måte i utførelsen av transporter og oppdrag.

8. Reklamasjon

-Fakturareklamasjon skal skje skriftlig senest 10 dager etter fakturadato primært til okonomi@tsl.no

-Reklamasjon på transport eller godsskade skal varsles TSL uten ubegrunnet opphold. Grundig dokumentasjon av skaden og godsets beskaffenhet ved transporten er viktig saksinformasjon dersom noe er blitt skadet.  

-Ved skade på bygg, eiendom eller annet materiell ber vi om at skademelding motorvogn fylles ut sammen med sjåfør som har forårsaket skaden.      

9. Angrefrist/avbestilling.

-Avbestilling innen kl. 14:00 virkedagen forut for oppdragsdagen, vil normalt ikke med føre noen belastning. Unntak dersom oppdraget krever materiell kjørt i posisjon, eller annen form for påkrevd forberedelser/tilpasninger er påstartet.      

10. Gebyrer og tillegg

-E-post faktura, gebyr kr. 0.-

-EHF-faktura, gebyr kr. 0.-

-Papir faktura, gebyr kr. 75.-

-Purring, gebyr kr. 75.- 

-Ventetid, avbestillingsgebyr eller andre tilleggstjenester vil spesifiseres på faktura.

-Utlegg for ulike avgifter, bompenger, utleggsgebyr, fergetillegg o.l. vil spesifiseres på faktura.

-For oppdaterte retningslinjer og bomtakster henviser vi til www.fjellinjen.no.

11. Øvrige bestemmelser                          

-Når oppdrag er priset ved enhetsprising (pr. tonn, pr. levering, pr. m3 osv.) er prisen basert på effektiv drift på materiell. Ventetid for lasting, lossing ol. vil normalt utløse tillegg.    

-Ved alle oppdrag antas at ingen høyde, lengde eller vektbegrensing finnes på strekningen, med mindre mindre annet er skriftlig beskrevet. Det er bestillers ansvar å sørge for korrekt og tilstrekkelig opplysning for lasting og lossing samt evnt. spesielle forhold som reduserer fremkommelighet.